[2018] Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych [oferty do 2018-06-25]

Sokołówka, z dnia 2018-06-29
Nr sprawy: ZP 2/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: pobierz

 


Sokołówka, z dnia 2018-06-25
Nr sprawy: ZP 2/2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Modernizacja Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o. o. w Sokołówce” – ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 8.06.2018 r pod numerem 570349-N-2018 oraz w siedzibie zamawiającego – tablica ogłoszeń oraz na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 25.06.2018 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego komisja przetargowa ds. przetargów WZOP sp.
z o.o. zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r poz.1579 ze zm.) nastąpiło otwarcie ofert na ww postępowanie. Do upływu terminu składania ofert tj. do 25.06.2018 r do godz. 10.00 złożono 1 ofertę. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 237215,03 zł .Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, nazwę firmy i adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie oraz cenę, okres gwarancji i rękojmi, termin wykonania zamówienia, informację o wniesieniu wadium, termin płatności na załączonym druku z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej zakładu składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
/ Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. /.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Bogdan Nawrocki

Załącznik: pobierz

 


Sokołówka, z dnia 2018-06-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 2/2018

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o.o.  w Sokołówce

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia:  570349 -N-2018  Data zamieszczenia:  8.06.2018 r

 

Załączniki: pobierz

Załącznik (kosztorys nakładczy): pobierz