Deklaracja dostępności

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej: sokolowka.pl

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 marzec 2023 r.

Telefon: +48 627637215
fax +48 627637216
E-mail: info@sokolowka.pl
Adres korespondencyjny: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek

Stan dostępności cyfrowej

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wysoki kontrast, negatyw, skala szarości, jasne tło
 • podkreślanie linków
 • możliwość powiększenia wielkości liter,

Strona posiada wyszukiwarkę.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niezgodności na stronie:

 • brak możliwości pominięcia bloków
 • większość zdjęć nie posiada tekstu opisującego
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie, grafika przedstawiająca tekst.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Bogdan Nawrocki, e-mai: adm@sokolowka.pl, telefon: 625066721 (dotyczy wyłącznie powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Nie jest zapewniona możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce , 62-840 Koźminek zlokalizowany jest na trasie Morawin Koźminek przy drodze powiatowej NR 4594 P
Przy głównym wjeździe do zakładu znajdują się przystanki komunikacji autobusowej.

 • Każda osoba ze szczególnymi potrzebami korzystająca ze świadczeń udzielanych w Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. ma możliwość korzystania z następujących ułatwień:
  podjazdy główne do Izby Przyjęć i budynków szpitalnych z poziomu drogi – ciągu pieszo jezdnego umożliwiają dojazd do zakładu osobom na wózkach inwalidzkich,
 • podjazdy o łagodnym kącie nachylenia, wyposażone są dodatkowo w poręcze, aby zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się
 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku – są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty,
 • na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach; przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem, usytuowanym niżej niż standardowa wysokość,
 • w budynku Izby Przyjęć znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne,
 • przed wejściami do budynków szpitalnych są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • posadzki na terenie zakład wykonane są z płytek gresowych antypoślizgowych , lub wykładzin podłogowych typu tarket,
 • do budynku zakładu można wejść z psem asystującym, woda dla psa zostanie podana na prośbę pacjenta,
 • w sytuacji nagłego zagrożenia zapewnia się ewakuację pacjentów ze szczególnymi potrzebami,
 • system komunikatów głosowych w windach.

Budynek Izby Przyjęć z Oddziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Otoczenie budynku:

 • Budynek jednokondygnacyjny zlokalizowany na terenie zakładu
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem parterowym.
 • Główne wejście do budynku dostępne jest bezpośrednio z podjazdu drogi wewnętrznej
 • Wejście do Izby Przyjęć lub na oddział przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (bezkolizyjne, bez progów, bez schodów)

Dostęp do informacji

W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku nie istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej- budynek parterowy na jednym poziomie
 • Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
 • Pionowe ciągi komunikacyjne n są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W budynku jest ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy Izby Przyjęć i oddziału są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Budynek Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego

Otoczenie budynku

Budynek trzykondygnacyjny zlokalizowany jako pierwszy przy drodze wjazdowej do zakładu

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem wolnostojącym trzykondygnacyjnym
 • Główne wejście do budynku dostępne jest bezpośrednio z podjazdu drogi wewnętrznej
 • Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Budynek posiada szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe.

Dostęp do informacji

W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku jest zainstalowana winda przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wejście od strony parkingu

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy oddziału są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Budynek Oddziału Leczenia Uzależnień

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany jest na wprost od bramy wjazdowej
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe w tym wyznaczone dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym
 • Główne wejście do budynku dostępne jest bezpośrednio z podjazdu drogi wewnętrznej, bez barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach.
 • Dostępność do budynku dla niepełnosprawnych – winda z poziomu terenu od strony dziedzińca.

Dostęp do informacji

W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku jest zainstalowana winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy oddziału są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Budynek Administracyjny i Dyrekcji

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany po lewej stronie od drogi wjazdowej do zakładu
 • Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z tym, że pomieszczenia zakładowe dostępne są na poziomie parteru, na drugiej i trzeciej kondygnacji znajdują się mieszkania zakładowe
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku jest usytuowane od strony parkingu.
 • Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach pochylnia

Dostęp do informacji

W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

Ciągi komunikacyjne pionowe nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach ponieważ administracja i Dyrekcja znajduje się na poziomie parteru

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

 • Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
 • Pracownicy administracji są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.