BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
17 październik 2023

1. Dane szpitala

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o.
Adres: Sokołówka 1, 62 840 Koźminek
Tel.: 625066720
Fax.: 627637216
e-mail: info@sokolowka.pl
Regon: 916897
NIP: 9680974354
Wpis do rejestru: 000000015778
Numer KRS: 0000504795

2. Organy i osoby sprawujące funkcje w szpitalu

Prezes Zarządu: Dorota Graczyk
Wiceprezes Zarządu: Mariusz Krupiński
Dyrektor do spraw medycznych: lek. med. Dariusz Krystalski
Kierownik oddziału OLZA i PLAZA: lek. med. Dariusz Krystalski
Kierownik oddziału OPO: lek. med. Ewa Kudlińska
Pielęgniarka Przełożona: Agnieszka Kozłowska
P.o. Główna Księgowa: Magdalena Olejnik

Rada Nadzorcza:

  • Ilona Gawęda
  • Robert Koczorowski
  • Szymon Wdowczyk

3. Struktura własnościowa

100 % udziałów posiada Województwo Wielkopolskie

4. Majątek (według stanu na dzień 31.12.2022r.)

Aktywa trwałe: 14 292 tys. zł.
Aktywa obrotowe: 2 521 tys. zł.
Kapitał własny: 6 124 tys. zł w tym:
Kapitał podstawowy: 6 100 tys. zł.
Kapitał zapasowy: 124 tys. zł.

5. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy pracownicze

  • Załatwiane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Pracy

Sprawy pacjentów

  • Przyjmowane za pośrednictwem sekretariatu zarządu i załatwiane niezwłocznie (prowadzony rejestr skarg i wniosków)

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska

  • Ogłoszenia o zatrudnieniu publikowane są na stronie www.sokolowka.pl w zakładce „Oferty pracy”

Kontrole przeprowadzone w 2019 roku:

  • Sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu
  • Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Kontrole przeprowadzone w 2020 roku:

  • Sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających

  • Dostępna w siedzibie