ODDZIAŁY

Oddział Psychiatryczny Ogólny

 • 55 łóżkowy, oddział ogólnopsychiatryczny (koedukacyjny):
 • diagnostyka i leczenie różnorodnych zaburzeń psychicznych (zaburzenia nerwicowe, depresje, psychozy)
 • całodobową opiekę lekarską,
 • niezbędne badania laboratoryjne,
 • badania psychologiczne wg wskazań,
 • konsultacje medyczne wg potrzeb.

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

 • 37 łóżkowy, koedukacyjny oddział leczenia zespołów abstynencyjnych:
 • diagnostykę leczenia i jego zaawansowania,
 • natychmiastową, kwalifikowaną pomoc medyczną dla pacjentów z nasilonymi objawami abstynencyjnymi (odstawienia alkoholu i/lub leków),
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • niezbędne badania laboratoryjne,
 • program motywowania do leczenia uzależnień
 • konsultacje certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień,
 • badania psychologiczne wg wskazań,
 • konsultacje medyczne wg potrzeb.

 

 

Oddział Leczenia Uzależnień

56 łóżkowy oddział leczenia odwykowego w Sokołówce (wcześniej w budynku w miejscowości Murowaniec)

1. PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

PODSTAWOWY PROGRAM TERAPII – STACJONARNY
Pacjenci trafiają do oddziału skierowani przez poradnię odwykową, lekarza pierwszego kontaktu, poradnię przyszpitalną OLU. Znaczącą grupę leczonych osób stanowią alkoholicy zobowiązani do leczenia przez sąd.
Program podstawowy oferowany w placówce trwa 6 tygodni i realizowany jest w trzech etapach:
-grupa informacyjna (2 dni)
-grupa wstępna (ok. 7 dni)
-grupa podstawowa (ok. 5 tygodni)

GRUPA INFORMACYJNA
Tutaj pacjenci zapoznają się z topografią oddziału i szpitala, personelem i innymi pacjentami oddziału. Przy pomocy personelu pielęgniarskiego wypełniają kwestionariusze diagnostyczne  (MAST, HEILMANA, JOHANSSONA) i są badani przez lekarza. W tym czasie zapoznają się też z regulaminem oddziału i przygotowują się do podpisania kontraktu terapeutycznego. Czas pobytu pacjenta w tej grupie  to 2 dni.

GRUPA WSTĘPNA
W ramach tej grupy prowadzonej przez terapeutę uzależnień odbywa się 7 spotkań tematycznych:
1.  Wprowadzenie do programu AA..
2.  Planowanie i rozliczanie dnia.
3.  Alkohol – tajemnicza substancja.
4.  Problemy zdrowotne powstałe w wyniku nadużywania alkoholu
5.  Alkoholizm chorobą.
6.  Fazy rozwoju uzależnienia
7.  Moje picie – zyski i straty
8.  Głód alkoholu.
9.  Zalecenia dla zdrowiejących alkoholików.
10. Praca w grupie, informacje zwrotne.
Ponadto w grupie wstępnej pacjenci oglądają filmy:
„Od jutra nie piję”, „Nazywam się Bill W”, „Rozdarte dusze ”i „Mam na imię Kate”.
Na ich  podstawie przygotowują zadania do przedstawienia w grupie.

Pierwszego dnia pobytu w grupie wstępnej kierownik oddziału wyznacza każdemu pacjentowi  konsultanta-terapeutę, który przez cały pobyt chorego w oddziale i przez rok realizacji programu terapii pogłębionej w PLU  opiekuje się nim , wyznacza mu cele, ustala  zadania i monitoruje przebieg procesu terapeutycznego. W pierwszym tygodniu konsultant na podstawie kwestionariuszy, rozmów z pacjentem i informacji od innych członków zespołu tworzy diagnozę problemową. Na jej podstawie, przy udziale pacjenta konsultant konstruuje Osobisty Plan Terapii, który zawiera szczegółowo opisane cele i zadania.
Pobyt pacjenta w grupie wstępnej trwa jeden tydzień i obejmuje średnio 45 godzin pracy terapeutycznej.

Podstawowe cele  do osiągnięcia  w tym etapie terapii to:
– dokonanie autodiagnozy,
– zwiększenie motywacji do leczenia,
– uzyskanie wiedzy na temat choroby alkoholowej,
– identyfikacja z objawami uzależnienia.

GRUPA PODSTAWOWA
W oddziale pracują trzy takie grupy, z których każda ma swojego opiekuna ( instruktora terapii uzależnień), są to grupy otwarte, trafiają do nich pacjenci po zakończeniu pracy w grupie wstępnej.

Wyróżnia się tu dwa główne kierunki pracy:
1. Etap pracy nad poznaniem przebiegu swojego uzależnienia, związanej z nim destrukcji i rozbrajaniem mechanizmów uzależnienia.
Sprawdzonym i skutecznym narzędziem w tym etapie pracy jest Przewodnik Samopoznania i Samopomocy.
2. Etap pracy nad tożsamością alkoholika, rozumieniem bezsilności i niezdolności do kierowania życiem oraz dalsze rozbrajanie mechanizmów uzależnienia.
Cele terapeutyczne pacjenci osiągają tu głównie w grupach terapeutycznych, zadaniowych. Obok tego uczestniczą w grupach tematycznych:
– Rozpoznawanie i przeżywanie uczuć
– Bezsilność.
– Duchowość.
– Mój świat.
– Praca nad głodem alkoholu

Pacjenci uczestniczą również w zajęciach psychoedukacyjnych:
1. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia – mechanizm nałogowego regulowania uczuć.
2. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia – mechanizm iluzji i zaprzeczania.
3. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia – mechanizm rozproszenia i rozdwojenia JA.
4. Bezsilność i utrata kontroli.
5. Poczucie winy.
6. Wstyd.
7. Żal po stracie.
8. Uzależnienie chorobą duchową.
9. Problemy małżeńskie w przebiegu choroby alkoholowej.
10. Dziecko w rodzinie alkoholowej.
11. Lęk przed zmianą.
12. Planowanie zmiany.
13. Zapobieganie nawrotom picia.
14. Alkohol a leki.
15. Poznawanie siebie.
Filmy
1. „Alkoholizm jako choroba”
2. „Rzecz o alkoholizmie”
3. „Mamo przestań pić”
4. „Duchowość”
W grupie intensywnej pacjenci pracują przez pięć tygodni, 49 godzin pracy terapeutycznej w każdym tygodniu.

Główne cele terapeutyczne do osiągnięcia na tym etapie to:
– rozpoznawanie swojego uzależnienia jako choroby,
– uzyskanie świadomości swej choroby,
– rozpoczęcie pracy nad zwiekszeniem poznawczej i emocjonalnej akceptacji swej choroby,
– rozpoczęcie konstruktywnych zmian swojego JA.
– rozpoznanie własnej sytuacji życiowej – miejsca wsparcia i zagrożeń,
– zdobycie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym oraz wiedzy o procesie nawrotu choroby  i możliwości zapobieganiem,
– zdobycie umiejętności planowania zmian w swoim życiu.
W  szóstym, ostatnim tygodniu podstawowego programu terapii OLU, pacjenci podsumowują swój udział w terapii ( grupa końcowa) , uczestniczą w Treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich, zapoznają się z dynamiką procesu nawrotu choroby i uczą się jak poradzić sobie z głodem alkoholowym. Pobyt w oddziale kończy się utworzeniem własnego planu zdrowienia do realizacji po wyjściu z oddziału.

OSOBISTY PLAN TERAPII
– Każdy pacjent pracuje według indywidualnego planu, terapeuta prowadzący spotyka się z pacjentem w kontakcie indywidualnym min. 3 x w tygodniu.
– Średnia liczba godzin zorganizowanych zajęć grupowych w miesiącu = 204.
– Wszyscy pacjenci uczestniczą w spotkaniach grupy AA „Sokół” działającej na terenie oddziału. W uzasadnionych przypadkach wysyłani są na mityngi do miejscowości, w których mieszkają.
– W oddziale odbywają się zajęcia integracyjne i relaks.
– Codziennie pacjenci uczestniczą w gimnastyce porannej
– Dwa razy w tygodniu odbywają się spotkania społeczności prowadzone przez wybranego spośród pacjentów Starostę.
– Pacjenci uczestniczą w pracach porządkowych i gospodarczych na terenie szpitala.
Podstawowym program terapii oferowany w OLU trwa sześć tygodni. Wszyscy absolwenci informowani są konieczności kontynuowania leczenia poprzez uczestnictwo  w terapii pogłębionej w Poradni Leczenia Uzależnień

 

2. PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

W oddziale cyklicznie, jeden raz w miesiącu (w sobotę) odbywają się zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin pacjentów przebywających obecnie w terapii podstawowej. Uczestniczy w nich każdorazowo średnio 15-20 osób, które w porozumieniu z pacjentami, zaprasza listownie zespół terapeutyczny. Czas trwania zajęć – 6 sesji terapii grupowej.

Główne cele tych zajęć to:
– dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia i współuzależnienia,
– uświadomienie uczestnikom cech współuzależnienia,
– wskazanie na możliwości uzyskania pomocy, konkretne miejsca  uzyskania pomocy.

Członkowie rodzin osób uzależnionych przebywających w oddziale uczestniczą ponadto w tzw. sesjach rodzinnych, podczas których terapeuta mediuje w sprawach trudnych dotyczących funkcjonowania rodziny. Omawiany jest sposób realizacji OPT  przez pacjenta uzależnionego z uwzględnieniem potrzeb osoby współuzależnionej. W miesiącu odbywa się kilka takich sesji.
W trakcie pobytu w oddziale alkoholików możliwe jest organizowanie sesji rodzinnych, które  mają na celu ułatwić porozumienie się członków rodziny w jakościowo nowej sytuacji życiowej, powstałej w wyniku rozpoczęcia procesu zmian.

W oddziale cyklicznie, jeden raz w miesiącu (w sobotę) odbywają się zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin pacjentów przebywających obecnie w terapii podstawowej. Uczestniczy w nich każdorazowo średnio 15-20 osób, które w porozumieniu z pacjentami, zaprasza listownie zespół terapeutyczny. Czas trwania zajęć – 6 sesji terapii grupowej. Główne cele tych zajęć to:- dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia i współuzależnienia,- uświadomienie uczestnikom cech współuzależnienia,- wskazanie na możliwości uzyskania pomocy, konkretne miejsca  uzyskania pomocy. Członkowie rodzin osób uzależnionych przebywających w oddziale uczestniczą ponadto w tzw. sesjach rodzinnych, podczas których terapeuta mediuje w sprawach trudnych dotyczących funkcjonowania rodziny. Omawiany jest sposób realizacji OPT  przez pacjenta uzależnionego z uwzględnieniem potrzeb osoby współuzależnionej. W miesiącu odbywa się kilka takich sesji.W trakcie pobytu w oddziale alkoholików możliwe jest organizowanie sesji rodzinnych, które  mają na celu ułatwić porozumienie się członków rodziny w jakościowo nowej sytuacji życiowej, powstałej w wyniku rozpoczęcia procesu zmian.