[2018] Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych [oferty do 2018-05-30]

Sokołówka, z dnia 30.05.2018r; Nr sprawy : ZP 2/2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp, numer sprawy: ZP 2/2018 na zadanie: „ Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o.o.  w Sokołówce”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia:  558064-N-2018  Data zamieszczenia15.05.2018r, w siedzibie zmawiającego oraz na stronie zamawiającego www.sokolowka.pl

W prowadzonym postepowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: do dnia 30.05.2018 r  o godz. 10.00 upłynął termin składania ofert w prowadzonym przez zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych. Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postepowania jest uzasadnione i konieczne

 z upoważnienia Prezesa Zarządu

Nawrocki Bogdan

 

 


Sokołówka, z dnia 2018-05-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 2/2018

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o.o.  w Sokołówce

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia:  558064-N-2018  Data zamieszczenia:  15.05.2018

 

Załączniki: pobierz