[2018] Dostawa leków [oferty do 2018-05-29]

Sokołówka, z dnia 05.06.2018 r; Nr sprawy: ZP 1/2018                                                                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załącznik: Zawiadomienie

 


Sokołówka, z dnia 29.05.2018 r; Nr sprawy: ZP 1/2018                                                                  

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 5

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na ” Dostawę leków” – ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych  z dnia 14.05. 2018 r pod numerem 557730-N-2018 oraz w siedzibie zamawiającego – tablica ogłoszeń oraz na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl

 Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 29.05.2018  o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego komisja przetargowa ds. przetargów WZOP sp. z o.o.  zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r poz.1579 ze zm.) nastąpiło otwarcie ofert na ww postępowanie. Do upływu terminu składania ofert tj. do 29.05.2018 r do godz. 10.00  złożono 3 oferty. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert  podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 235000,00 zł .Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, nazwy firm i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, termin dostawy, termin płatności na załączonym druku z otwarcia ofert.

Załączniki: Zbiorcze zestawienie ofert

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

 Bogdan Nawrocki

 


Sokołówka, z dnia 22.05.2018 r; Nr sprawy:  ZP 1/2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 4

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na :” Dostawę leków ” Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 21.05.2018r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz. 1579 ze zm.)

 

Treść zapytań:

1. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego: W stosunku do Zamawiającego nie zachodzą przesłanki niewypłacalności oraz  zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe Dz.U.60.535 z późn. zm.

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

– cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

– weksla in blanco wraz z deklaracją;

– poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;

– zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź Zamawiającego: Ze względu na dobrą sytuację finansową Zamawiającego i regulowanie na bieżąco wszystkich zobowiązań, Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie ze swej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

 Bogdan Nawrocki

 


Sokołówka, z dnia 17.05.2018 r; Nr sprawy:  ZP 1/2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 3

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na :” Dostawę leków ”

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 17.05.2018r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz. 1579 ze zm.)

Treść zapytania:

  1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 258. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos. 12 mg/dawkę, aer.inhal. 120 dawek?

Odpowiedź zamawiającego: Nie

2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania 400g?

Odpowiedź zamawiającego: Nie , ze względu na wielkość opakowania

3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 97. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu zarejestrowanego jako suplement diety?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

4. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 262. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego Pangrol 10 000, 10 000  j. kaps. 50 szt.?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

5. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 51. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego o nazwie handlowej AquaTouch Jelly 11 ml x 25szt.

Odpowiedź zamawiającego: Tak

6. Proszę o wyjaśnienie, czy lek (bez numeru pozycji) Abilify Maitena proszek i rozp. do sp.0,4 1 fiol. pr.(+1 fiol rozp.) należy wycenić?

Odpowiedź zamawiającego: Tak, w pozycji pomiędzy l.p. 2 a 3 formularza cenowego

7. Proszę określić wielkość opakowania dla poz. 15 i 47.

Odpowiedź zamawiającego: poz. 15 Altaziaja 1% 10mg-75 g, poz.47-Calcio Gluconato inj.1g/10ml- 10 amp.

8. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 56. Czy Zamawiający miał na myśli lek w dawce Clemastinum WZF 2 mg/2 ml roz. d/wstrz. 5 amp.

Odpowiedź zamawiającego: Tak, Clemastinum WZF 2mg/2ml rozt.d/wstrz. 5 amp

9. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 108. W związku z niedostępnością gazików ROMED, czy Zamawiający dopuści gaziki innej firmy.

Odpowiedź zamawiającego: Tak

10. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 148. Czy Zamawiający miał na myśli lek w dawce Lactulosum Polfarmex syrop (7,5g/15 ml) 150 ml.

Odpowiedź zamawiającego: Tak, Lactulosum Polfarmex syrop ( 7,5 g/15ml) 150 ml

11. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 149. W związku z niedostępnością na rynku żelu, proszę o dopuszczenie kremu.

Odpowiedź zamawiającego: Tak

12. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 218. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Rumianek fix 1g 30 szt.

Odpowiedź zamawiającego: Tak

13. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 260. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Ziol. Fix Liść mięty 1,5 g 30 torebek.

Odpowiedź zamawiającego: Tak

14. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 230. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu ZinoDr. krem.barier-ochron. o dział. piel-reg. 250 g

Odpowiedź zamawiającego: Tak

15. Czy w pakiecie 1 poz. 17 zamawiający oczekuje wyceny leku o przedłużonym uwalnianiu, gdyż tak zarejestrowany jest ten preparat.

Odpowiedź zamawiającego: Tak

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Bogdan Nawrocki

 


Sokołówka, z dnia 17.05.2018 r; Nr sprawy:  ZP 1/2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 2

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na :” Dostawę leków ”

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 17.05.2018r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz. 1579 ze zm.)

 

Treść zapytania:

dotyczy: pozycji formularza cenowego 108

1.Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Formularza cenowego poz.  108 i dopuści: gaziki do dezynfekcji nasączone 70-% alkoholem izopropylowym, rozmiar 9×12 cm, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza sam  produkt : gaziki do dezynfekcji nasączone 70-% alkoholem izopropylowym, rozmiar 9×12 cm, pakowane po 100 szt. ale nie dopuszcza wydzielenia do osobnego pakietu z uwagi na zamawiane niewielkie ilości oraz ze względu na to, iż  Zamawiający składa zamówienia i otrzymuje dostawy od jednego kontrahenta ( jedna faktura)

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Bogdan Nawrocki

 


Sokołówka, z dnia 17.05.2018 r; Nr sprawy:  ZP 1/2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dostawę leków”

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 16.05.2018r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz. 1579 ze zm.)

Treść zapytania:

dotyczy: pozycji formularza cenowego 51

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego LIDOCAINE H/CHL.+CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM soln.20% + HYDROXYBENZOSAN METYLU+ HYDROXYBENZOSAN PROPYLU 2g+ 0,25g + 0,06 g + 0,25 g/100g  > w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (13g)

Odpowiedź zamawiającego: Tak, wyrażamy zgodę.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

Bogdan Nawrocki

 


Sokołówka, z dnia 2018-05-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 1/2018

Nazwa zadania: Dostawa leków

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                  Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o.

Adres zamawiającego                   Sokołówka 1

Kod Miejscowość                           62-840 Koźminek

Telefon:                                           62 7637215

Faks:                                                62 7637126

adres strony internetowej            www.sokolowka.pl

adres poczty elektronicznej         info@sokolowka.pl, adm@sokolowka.pl

Godziny urzędowania:                7.30-15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.sokolowka.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (dział administracji ).Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Wykonawca pokrywa koszty druku oraz przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków różnych do magazynu Działu Farmacji Szpitalnej w zakładzie w ilościach wskazanych w formularzu cenowym w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przewiduje się dostawy: 2 razy w miesiącu ( plus tzw. zamówienia nadzwyczajne „pilne”) bezpłatnie transportem Wykonawcy wliczonym w całość zamówienia. Zamówienia będą składane telefonicznie na fax Wykonawcy lub przekazywane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy na podstawie zapotrzebowań na leki uzależnionych od bieżących potrzeb zakładu z Działu Farmacji Szpitalnej  WZOP sp. z o.o. w Sokołówce. Leki stanowiące przedmiot zamówienia są wyrobami o ustalonych standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony w przepisach międzynarodowych oraz podlega krajowemu nadzorowi: przez Urząd Rejestracji Produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu oraz bezpośredniej kontroli jakości przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego działającego poprzez:

-kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych

-skierowania przez Inspekcję Farmaceutyczną, produktów leczniczych dopuszczonych po raz pierwszy na podstawie ustawy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do badań jakościowych w wyspecjalizowanych  instytutach i laboratoriach badawczych

-skierowania produktów leczniczych do badań w ramach Państwowej kontroli Planowej, wg. zatwierdzonego harmonogramu oraz kontroli-pobór leków do badań następuje z różnych jednostek na terenie wszystkich województw. Przedmiot zamówienia został ściśle określony poprzez wskazanie nazwy międzynarodowej specyfiku lub handlowej, jego postaci oraz dawki jednostkowej, czyli wskazane zostały wszystkie istotne cechy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Leki będące przedmiotem zamówienia są wyrobami jednokrotnego zastosowania, nie generując kosztów związanych z cyklem życia produktu

Zamawiający oświadcza, że ilości podane w formularzu cenowym są określone wyłącznie szacunkowo i nie zobowiązuje się do zrealizowania zamówień zgodnie z tą ilością.

 

       Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

       33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest  do wskazania w swojej ofercie części zamówienia(zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy  z dnia 6 września  2001 r Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2016 poz.2142 z późn. zm.).

 Zamawiający dopuszcza zamiennie;

– dla leków doustnych; tabletki, tabletki powlekane, kapsułki., drażetki.

– dla form injekcyjnych; ampułki., fiolki., ampułko-strzykawki

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu leczniczego w opakowaniu innej wielkości, należy przeliczyć zamawianą ilość sztuk danego produktu w zaokrągleniu w górę.

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Wymagania organizacyjne

Realizacja dostaw leków do siedziby zamawiającego w dni robocze w  godz.7.30-14.30, faktury wystawione zgodnie ze złożonym  zapotrzebowaniem, warunki płatności –  przelew do 30 dni, termin realizacji dostaw cząstkowych zgodnie ze złożoną ofertą od momentu złożenia zamówienia( zamówienie będzie  przesłane  Wykonawcy  na podany nr faksu lub na adres poczty elektronicznej Wykonawcy). Faktura wystawiona w formie papierowej i elektronicznej

9. Wymagania dot. gwarancji/okresu przydatności do użycia:

leki powinny posiadać co najmniej 12 -miesięczny okres ważności liczony od dnia dostawy

 

V. Termin wykonania zamówienia:

 Wymagany przez Zamawiającego  -12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.  nie podlegają wykluczeniu

1.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne na prowadzenie apteki, hurtowni farmaceutycznej oraz stosowne zezwolenie na obrót lekami w tym na leki psychotropowe ( ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych ustaw Dz. U. z 2015 r poz. 875 ze zm.)

Wszystkie oferowane produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu i być wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wszystkie oferowane wyroby medyczne powinny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i używania określone w ustawie  z dnia 20 maja 2010  r o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015 r ,poz. 876 z późn. zm. )

Oferowane produkty lecznicze muszą posiadać terminy ważności nie krótsze niż 12-sto miesięczne licząc od daty dostawy. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę OC, a w przypadku

jej braku  inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia. 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły

 spełnia – nie spełnia.

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował co najmniej 3 dostawy na które zostały zawarte umowy na dostawę leków potwierdzone referencjami, że zostały wykonane prawidłowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca powinien posiadać zdolności techniczne w zakresie transportu/dostawy zamówionej partii leków do siedziby Zmawiającego bezpłatnie transportem Wykonawcy ( koszty dostawy powinny być ujęte w kosztach całego zamówienia)

 Z treści oświadczeń i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy

Wykonawca spełnia warunek według formuły spełnia –nie spełnia

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.2 winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku.

2.     Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.     Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.     Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

1.         Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w  postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.      Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku  do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.      Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  SIWZ

4.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w  SIWZ.

5.      Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1.   W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca przedłoży:

      a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.2.   W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 wykonawca przedłoży:

      a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

5.3.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca przedłoży:

      a)wykazu 3 dostaw lub usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające

6.      Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 oraz 5.2 niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.      Dokument, o których mowa w pkt 7 lit. b niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9.      Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 9 stosuje się.

10.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

11.  W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa pkt. 5 i 7, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

12.  Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie, sprzecznie z treścią SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem pkt 13 i 14

13.  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1,oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mino ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14.  Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

 

IX. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

X   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 90%
2 Termin dostawy 10%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 29.05.2018 r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego :Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, Sekretariat  Prezesa Zarządu

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 29.05.2018 r, o godz. 10.30  w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. , Sokołówka 1,  62-840 Koźminek, Sekretariat Prezesa Zarządu

                     

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

XVI. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

XVII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie prowadzi aukcji elektronicznej

 

XVIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XIX. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia:    557730-N-2018 Data zamieszczenia:  14.05.2018

 

z upoważnienia Kierownika Zamawiającego

Nawrocki Bogdan

 

Załączniki: pobierz