[2017] Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Sokołówka, z dnia 02-01-2017

 

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art.26 ust.3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015 r poz. 618 z późn. zm.) Prezes Zarządu WZOP sp. z o. o. w Sokołówce zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

1) świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia czynności medycznych zwanych dyżurem lekarskim

Numer sprawy: WZOP 1/K/2017

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce sp. z o. o.

Sokołówka 1, 62-840 Koźminek

www.sokolowka.pl

adm@sokolowka.pladm@sokolowka.plinfo@sokolowka.plinfo@sokolowka.pl

godziny pracy: 7.30 – 15.00

Pracownicy upoważnieni do kontaktu :

–  w sprawach merytorycznych –  Dyrektor ds. Lecznictwa  lek. Ewa Kudlińska

–  Prezes Zarządu  -Janina Kubiak

–  w sprawach formalnych –  dział kadr –  Urszula Tomaska

 

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja postępowania konkursowego:

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać Warunki konkursu w siedzibie udzielającego zamówienie ( dział administracyjny) w godzinach pracy lub ze strony internetowej zakładu www.sokolowka.pl

Na wniosek oferenta/wykonawcy materiały konkursowe  można  otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

 

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie usług w zakresie pełnienia czynności medycznych zwanych dyżurem lekarskim w Sokołowce obejmującym w swym zakresie Izbę Przyjęć, oddział leczenia zespołów abstynencyjnych, oddział psychiatryczny ogólny, oddział leczenia uzależnień , hostel dla uzależnionych.

Określenie godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru:

  1. Dyżur lekarski 16godzin 25 min. W dni robocze od godz. 15.05 do 7:30 dnia następnego
  2. Dyżur lekarski 24 godzinny w soboty, niedzielę i święta od godz. 7:30 do godz. 7:30 dnia następnego #45

 

IV. Inne istotne informacje:

Wymagania szczegółowe na temat warunków konkursu określono w załączniku „ szczegółowe warunki konkursu”

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 1 lutego 2017 r do 31.12.2018 r

 

VI. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie oferty w wyznaczonym terminie i według zasad określonych w ogłoszeniu. Oferta powinna zawierać wszystkie załączniki oraz dane wymienione w niniejszych materiałach informacyjnych oraz w formularzu ofertowym.

Ofertę należy przygotować na piśmie w sposób czytelny w języku polskim, dokumenty podpisane przez osoby upoważnione, kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę :

  1. Oferowana cena ( stawka za 1 godzinę) udzielonego świadczenia-dyżuru lekarskiego –cena brutto 100%

Komisja dokona wyboru najkorzystniejszych ofert w czasie posiedzenia zamkniętego.#61

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia: 23.01.2017 r do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. Sokołówka 1, 62-840 Koźminek

Sekretariat Prezesa Zarządu spółki w budynku administracyjnym, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Oferta powinna być umieszczona w kopercie zamkniętej, zaklejonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do dnia otwarcia oraz oznakowanej następująco: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówka 1, 62-840 Koźminek

Opisana hasłem- Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżuru lekarskiego – nie otwierać przed  23.01.2017 przed godz. 10.30  ( z pieczątką oferenta, umożliwiający kontakt z oferentem )

Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odesłane bez otwierania

 

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 23.01.2017 r o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. Sokołówka 1,62-840 Koźminek

Dział administracyjny- jawnie, oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert

  1. Oferty zostaną otwarte przez komisję i opisane w protokole, podając nazwę oferenta i ceny. Kolejne czynności prowadzone będą w części niejawnej posiedzenia komisji.
  2. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w warunkach udziału w konkursie będą odrzucone

 

X. Termin związania ofertą

Oferent/Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 

XI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniku konkursu zostaną podane do wiadomości w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w budynku administracji oraz na stronie internetowej zamawiającego a także zostaną przesłane każdemu uczestnikowi postępowania konkursowego. Oferenci mają prawo do składania skarg i protestów dotyczących przebiegu konkursu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015 poz.618 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(  Dz.U. z 2015 r poz.581 z późn.zm. ).Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

 

Załączniki: Kliknij aby pobrać plik (ZIP)