[2016] Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Nr sprawy: 23/2016; Sokołówka, z dnia 13.12.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. , Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na realizowane zadanie:

 

Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o.o.  w Sokołówce”, (ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień  Publicznych w dniu 14.11.2016 r pod numerem 342535-2016  oraz w zakładzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl ,wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia t.j.

 1. Cena – znaczenie  60%
 2. Okres gwarancji i rękojmi – znaczenie 40%

Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez : Firma Budowlana CEGBUD inż. Krzysztof Skonieczny Chlebów 48,62-700 Turku_ uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:  Cena 60,00 punktów, okres gwarancji i rękojmi: 40,00 punktów – łączna liczba punktów 100,00 .Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wg przyjętych kryteriów zawiera tabela:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena

brutto (zł)

Okres gwarancji i rękojmi Ocena punktowa w kryterium (cena) Ocena punktowa w kryterium (okres gwarancji i rękojmi) Łączna

punktacja

1 Eco-Green Investments Sp. z o.o.

ul. Sadowa 14/18,

21-500 Biała Podlaska

1988075,41 60 miesięcy Oferta odrzucona
2 Firma Architektoniczno-Budowlana

Restauracji Zabytków ”Architekton” Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna, 67-200 Głogów, Rynek 4a

2839096,97 60 miesięcy 43,00 40,00 83,00
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. , ul. Staroprzygocka 117,

63-400 Ostrów Wlkp.

2188495,77 60 miesięcy 56,00 40,00 96,00
4 Firma Budowlana CEGBUD inż. Krzysztof Skonieczny Chlebów 48,

62-700 Turek

1998894,89 60 miesięcy 60,00 40,00 100,00
5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROJNAD” Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz 2388122,64 60 miesięcy 51,00 40,00 91,00
6. Zakład Robót Ogólnobudowlanych ZROBUD Marek Kędzia ul. Zachodnia 8,

63-322 Gołuchów

2094366,54 60 miesięcy 58,00 40,00 98,00
7 KAD sp. z o.o. , ul Chopina 23/124,

62-800 Kalisz

2246185,13 60 miesięcy 54,00 40,00 94,00

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy –Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) odrzucił ofertę :

Eco-Green Investments Sp. z o.o., ul. Sadowa 14/18, 21-500 Bielsko Biała

Uzasadnienie odrzucenia:

Wykonawca w złożonej ofercie nie zamieścił kosztorysu ofertowego wymaganego zgodnie z SIWZ, sporządzonego zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ . Stwierdzono, że wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ pkt.4- dokumenty składające się na ofertę i pkt.14 SIWZ opis sposobu obliczania ceny oferty, informowały Wykonawców o załączeniu do oferty kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej, do kosztorysu należało dołączyć zestawienie cen czynników produkcji( robocizny, materiałów, pracy sprzętu i narzutów (Kp i Z) oraz tabelę elementów scalonych, których to elementów wyceny Wykonawca nie załączył do oferty. Wyżej wymienione wymogi miały charakter istotnych postanowień SIWZ, których nie spełnienie obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty. W postępowaniu przewidziano bowiem wynagrodzenie kosztorysowe, przy którym mimo, że Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem, to jednocześnie następuje to w ramach wynagrodzenia objętego kosztorysem ofertowym. Brak załączenia do oferty wyżej wymienionych dokumentów stanowi niezgodność z treścią SIWZ i nie jest to niezgodność o charakterze wyłącznie formalnym i nie może być również poprawiona lub wyjaśniona z Wykonawcą, gdyż w każdym przypadku wymagałoby to uzupełnienia oferty o te dokumenty, co nie jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił  informacje na stronie internetowej zakładu, w miejscu publicznie dostępnym ( tablica ogłoszeń ) oraz przesłał zawiadomienie do każdego z Wykonawców na podany nr faxu, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pisemnie  pocztą.

 

Zamawiający, informuje, że zgodnie z art.94 ust1 pkt.2 ustawy Pzp umowę w sprawie zamówienia publicznego zawrze nie wcześniej niż po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

 

 

Nr sprawy: 23/2016;  Sokołówka z dnia 29.11.2016

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na ” Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o. o. w Sokołówce” – ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych  z dnia 14.11 2016 r pod numerem 342535-2016 oraz w siedzibie zamawiającego –tablica ogłoszeń oraz na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 29.11.2016 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego komisja przetargowa ds. przetargów WZOP sp. z o. o. zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) nastąpiło otwarcie ofert na ww postępowanie. Do upływu terminu składania ofert tj. do 29.11.2016 r do godz. 10.00 złożono 7 ofert. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2143352,05 zł. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie , oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji , formę wniesienia wadium na załączonym druku.

 

Załączniki: Zbiorcze zestawienie ofert (PDF)

Z upoważnienia Prezesa Zarządu

 

Bogdan Nawrocki

 

Nr sprawy: WZOP 23/2016; Sokołówka, z dnia 25.11.2016

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:” Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o. o. w Sokołówce ” Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 25.11.2016 w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły zapytania od Wykonawców.

 

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

Treść zapytania:

 1. Na przekroju blacha C-C blacha trapezowa na dachu garażu jest stalowa T20 o gr. 0,7mm, natomiast w przedmiarach jest PLANJA 55 gr.0,9 mm. Proszę o uściślenie którą zastosować.

Ad.1  Do  wyceny przyjąć blachę stalową T20 o gr.0,7 mm

 1. Rynny i rury spustowe w opisie są koloru brązowego, natomiast na rysunku elewacji w kolorze antracyt, proszę o uściślenie.

Ad.2 Do wyceny przyjąć rynny i rury spustowe w kolorze antracyt

 1. Tynk mozaikowy w opisie są koloru brązowego, natomiast na rysunku elewacji w kolorze ciemnozielonym, proszę o uściślenie.

Ad.3 Do wyceny przyjąć tynk w kolorze ciemnozielonym.

 1. W opisie tynk elewacyjny jest podany jako mineralny gr. 3mm, natomiast w przedmiarach jako tynk silikonowy gr. l,5mm. Proszę o wyjaśnienie.

Ad.4 Do wyceny przyjąć gotowy tynk mineralny cienkowarstwowy  o gr. 3 mm barwiony w masie – zgodny z projektem.

 

 1. W przedmiarach, przy posadzce na gruncie, brak jest warstwy z papy termozgrzewalnej stosowanej na podłożu betonowym przed ułożeniem styropianu (według przekroju C-C). W opisie natomiast jest: poziome posadzki piwnicy – styropian EPS 100-038 o grubości 10 cm ułożony na warstwie izolacji z folii PE 0,3 mm i podbudowie z betonu C 16/20. Proszę o wyjaśnienia i uzupełnienie w przedmiarach warstwy pomiędzy podłożem betonowym a styropianem.

Ad.5  Do przedmiaru i kosztorysu ofertowego dodać dodatkową pozycję: KNR-W 2-02  0504  Izolacja papą termozgrzewalną jednowarstwowa  m2 344,92

 1. Papa wierzchniego krycia na dachu garażu w przekroju jest gr. 4,4mm, natomiast w przedmiarach 5,2mm. Proszę o wyjaśnienia.

Ad.6 Do wyceny przyjąć papę o gr 5,2 mm zgodnie z pkt.16.16 opis technicznego

 1. W przedmiarach kostka brukowa stosowana na opaskę wokół budynku jest gr. 6cm, natomiast w opisie gr. 8cm. Proszę o wyjaśnienie.

Ad.7 Do wyceny na opaskę obwodową ścian przyjąć kostkę betonową o gr. 6 cm

 1. Przy schodach zewnętrznych w przedmiarach i przekroju B-B jako podbudowa zastosowana jest podsypka cementowo-piaskowa na podbudowie z piasku, natomiast w opisie schody zewnętrzne wykonane jako terenowe z kostki brukowej prostokątnej o gr. 8 cm i obrzeży betonowych 8x30x100 cm. Kostka układana na betonie i podbudowie z tłucznia. Proszę o wyjaśnienie.

Ad.8 Ww. pozycję wycenić zgodnie z przedmiarem.

 

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu  Bogdan Nawrocki

 

Nr sprawy: WZOP 23/2016; Sokołówka, z dnia 24.11.2016

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:” Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o. o. w Sokołówce ” Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 23.11.2016  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

 

Treść zapytania:

 

 1. Proszę o sprecyzowanie płytek ceramiczno gresowych na posadzkach, oraz płytek na ścianach, podanie ich (klasy, gatunek, kolor, ścieralność itp.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Płytki ceramiczne na posadzkach ceramiczne przyjąć zgodnie z SST załączoną do materiałów przetargowych tj: Płytki ceramiczne podłogowe gresowe barwione w masie, matowe w kolorach jasnych  o wym. 300 x 300 x 8 mm, antypoślizgowe R\ 9 sanitariatach R10 winny być w gatunku I, w klasie ścieralności PEI min. V kl. o jednakowej kalibracji, posiadające wymagane atesty jakościowe, wg. uzgodnionej kolorystyki.

 

 1. Proszę o wyjaśnienie , czy wykonawca wyposaża pomieszczenia zgodnie z projektem architektoniczno–budowlanym część opisowa . „ Pkt. 19” . Proszę o  podanie dokładne ilości materiału jakie występują pkt. 19 oraz ich rodzaj. Ponieważ nie ma ujętych ich w przedmiarze. Również dokładne sprecyzowanie ( Macerator ) podanie rodzaju maceratora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie budynku wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem do przetargu, z uwzględnieniem wymogów techniczno-użytkowych opisanych w opisie technicznym. Wyposażenie nie wynikające z przedmiaru stanowić będzie dostawę i montaż  inwestora, w tym macerator.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

 

Sokołówka, dnia 14.11.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 23/2016

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów WZOP sp. z o.o. w Sokołówce

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą i  ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r poz.1020 ) Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o.

Adres zamawiającego                 Sokołówka 1

Kod Miejscowość                       62-840 Koźminek

Telefon:                                       62 7637215

Faks:                                            62 7637126

adres strony internetowej            www.sokolowka.pl

adres poczty elektronicznej         info@sokolowka.plinfo@sokolowka.pl, adm@sokolowka.pladm@sokolowka.pl

Godziny urzędowania:                7.30-15.00

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.sokolowka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (dział administracji ).Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Wykonawca pokrywa koszty druku oraz przekazania.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania

pn:„Rozbudowa i  przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o.o.  w Sokołówce”.

( Wspólny Słownik Zamówień CPV Nr 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotne i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej ). W ramach niniejszego zamówienia przewidziana jest rozbudowa budynku w, którym zlokalizowany jest oddział leczenia zespołów abstynencyjnych o rozbudowę dodatkowego skrzydła od strony wschodniej budynku jako obiektu parterowego podpiwniczonego zintegrowanego łącznikiem z budynkiem istniejącym. Część istniejąca oddziału zostanie połączona komunikacyjnie z rozbudowanym budynkiem tworząc funkcjonalnie jedną placówkę szpitalną. W części rozbudowanej projektuje się sale chorych na 12 łóżek, wydzieloną izbę przyjęć pacjentów z obudowanym podjazdem do karetek oraz niezbędne pomieszczenia związane z prawidłowym funkcjonowaniem oddziału.

Szczegółowy zakres zamówienia został  określony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz

wszystkie wątpliwości wyjaśnił przed złożeniem oferty

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest  do wskazania w swojej ofercie części zamówienia(zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.
 7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający, oświadcza że prowadzone prace będą na terenie funkcjonującego szpitala ( istniejący oddział będzie funkcjonował) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru ustala zakres prac i terminy ich wykonania zgodnie z przedstawionym Harmonogramem

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

7.6.Ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych materiałów i urządzeń technicznych czy producentów w załączonym przedmiarze służy wyłącznie określeniu standardu, jaki Zamawiający przyjął dla realizacji powyższego zadania.

7.7.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań, materiałów i urządzeń technicznych o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały , produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że materiały użyte do realizacji zamówienia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

7.8.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
w szczególności: Prawa budowlanego, przepisami BHP oraz warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i normami.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany przez zamawiającego do 30 listopada 2017 r

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.  nie podlegają wykluczeniu

1.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

 1. b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę nie niższą niż 1000 000zł, słownie: jeden milion złotych . Ocena spełnienia warunku udziału w postepowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia

 1. c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie związane z budową, rozbudową, przebudową budynku o kubaturze minimum 3000,00 m3 o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności:

– kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno– budowlanej,

– kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych lub dokumenty równoważne,

– kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub dokumenty równoważne,.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia  warunek.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.2 winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku.

 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

 1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku  do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  SIWZ
 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w  SIWZ.
 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1.   W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca przedłoży:

a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.2.   W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 wykonawca przedłoży:

a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

5.3.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca przedłoży:

a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 oraz 5.2 niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 1. a)      nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. b)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 1. Dokument, o których mowa w pkt 7 lit. b niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 9 stosuje się.
 1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa pkt. 5 i 7, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
 3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie, sprzecznie z treścią SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem pkt 13 i 14
 4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1,oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mino ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mino ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

 

 1. Informacja na temat wadium:

9.1.   Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy  złotych) wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego,

9.2.    W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w:

1)      pieniądzu na konto zamawiającego w banku BOŚ 49 1540 1173 2117 4004 4679 0001 , w tytule przelewu należy wpisać” wadium w postepowaniu WZOP 23/2016- przetarg na OLZA

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)      gwarancjach bankowych,

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.3.    Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9.4.    Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9.5.    Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

9.6.    Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punkt 7.3. SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9.7.    Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zatrzyma wadium wraz                 z odsetkami jeżeli:

1)      odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2)      nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

3)      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9.8.    Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy,  oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.9.  Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądzu ( gwarancje i poręczenia ) należy
złożyć w formie oryginału w sekretariacie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej

 1. z o.o., Sokołówka 1,  62-840 Koźminek. Do oferty należy

załączyć potwierdzenie wniesienia wadium ( kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem ) lub kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

 

X   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

10.1.  Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 %  wartości przedmiotu zamówienia ceny całkowitej podanej przez Wykonawcę w ofercie w:

1)      pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy

2)       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)      gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych,

4)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.2.  Warunki i termin zwrotu lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1)      Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2)      kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia.

3)      kwota, o której mowa wyżej, będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie

okresu rękojmi za wady.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 60%
2 okres gwarancji i rękojmi 40%

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-11-29 do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego : Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek Sekretariat  Prezesa Zarządu

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-11-29, o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. , Sokołówka 1,  62-840 Koźminek Sekretariat Prezesa Zarządu

 

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

XVI. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

XVII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie prowadzi aukcji elektronicznej

 

XVIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XIX. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia:   342535 -2016 Data zamieszczenia:   14.11. 2016

 

z upoważnienia Kierownika Zamawiającego: Nawrocki Bogdan

Załączniki: Kliknij aby pobrać plik (ZIP)