[2016] Modernizacja dróg wewnętrznych z dostosowaniem do wymogów ochrony p-poż.

Nr sprawy: 22/2016
Sokołówka, z dnia 2.11.2016r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. , Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą  Pzp”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na realizowane zadanie: : „Modernizacja dróg wewnętrznych z dostosowaniem do wymogów ochrony p.poż. w WZOP sp. z o.o. w Sokołówce”, (ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień  Publicznych w dniu 13.10.2016 r pod numerem 323550-2016 oraz o zmianie ogłoszenia pod numerem 324116 w dniu 14.10.216 r) oraz w zakładzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl ,wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia t.j.

 1. Cena – znaczenie -60%
 2. Okres gwarancji – znaczenie-10%
 3. Termin wykonania – znaczenie-30%

Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez: Firma Instalacyjno-Budowlana NESTOR Paweł Tarka, ul. Ciasna 15/7, 62-800 Kalisz uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach: Cena: 53,40; okres gwarancji: 10,00; termin wykonania: 30,00; łączna liczba punktów: 93,40

Oferta Nr 1 złożona przez: Zakład Drogowo-Budowlany ”Drobud” ul. Grodzka 11/22, 62-800 Kalisz uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach: Cena 60,00; okres gwarancji; 10,00; termin wykonania: 0,00; łączna liczba punktów 70,00

Oferta Nr 3 złożona przez: Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus, Drzewce 66, 62-410 Zagórów uzyskała następującą ilość punktów: Cena: 49,20; okres gwarancji: 6 pkt.; termin wykonania; 30 pkt.; łączna ilość punktów 85,20

Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zamieścił niniejsze informacje o wyborze oferty na stronie internetowej zakładu, w miejscu publicznie dostępnym ( tablica ogłoszeń )oraz przesłał zawiadomienie do każdego z Wykonawców  na podany nr faxu, za pośrednictwem poczty elektronicznej  oraz pisemnie  pocztą.

Załącznik streszczenia ocen i porównania złożonych oferty (PDF)

z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki


Nr sprawy: 22/2016
Sokołówka, dnia 28.10.2016 r

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na ” Modernizacja dróg wewnętrznych z dostosowaniem do wymogów ochrony p-poż. w WZOP sp. z o. o. w Sokołówce”.

Komisja przetargowa ds. przetargów WZOP Sp. z o. o. w Sokołówce zgodnie z art.86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015r poz.2164 z późn. zm.) informuje, że w dniu 28.10.2016r  o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na ww postępowanie. Do upływu terminu składania ofert tj do dnia 28.10.2016 r do godz. 10.00 złożono 3 oferty- wykaz firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny, termin wykonania, udzielonej gwarancji zawiera załącznik z otwarcia ofert. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia : 279469,34 zł

Załącznik z otwarcia ofert

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

 
 
 
 

Sokołówka, z dnia 13.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 22/2016.

Nazwa zadania: Modernizacja dróg wewnętrznych z dostosowaniem do wymogów ochrony p-poż. w WZOP sp. z o. o. w Sokołówce

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz.831 i 996 oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw –Dz. U. z 2016 r poz.1020 ) Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o.

Adres zamawiającego                 Sokołówka 1

Kod Miejscowość                       62-840 Koźminek

Telefon:                                       62 7637215

Faks:                                            62 7637126

adres strony internetowej            www.sokolowka.pl

adres poczty elektronicznej         administracja@sokolowka.pladministracja@sokolowka.pl, info@sokolowka.plinfo@sokolowka.pl

Godziny urzędowania:                7.30-15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.sokolowka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (dział administracji ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Wykonawca pokrywa koszty druku oraz przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wewnętrznych dróg, chodników związanych z dojazdem i dojściem do wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Sokołówce wraz  z dostosowaniem ich do wymogów ochrony p-poż. W wyniku modernizacji nastąpi połączenie projektowanych dróg i chodników  w jeden wspólny układ komunikacyjny szpitala posiadający nawierzchnie z kostki betonowej. Projektowany układ komunikacyjny obejmuje wykonanie w szczególności:

-wewnętrznej drogi dojazdowej do drogi p-poż. o  szerokości 3,50 m

-drogi pożarowej o szerokości 4,00 m

-ciągów pieszo-jezdnych dojść i dojazdu do budynku o szerokości 3,0m

-chodników o szerokości 1,2m i 1,5 m

-wykonanie modernizacji podestu i schodów przy wejściu głównym wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych. Konstrukcję nawierzchni dróg i ciągów pieszo jezdnych projektuję się z kostki betonowej prostokątnej o wym.10x20x8 cm w kolorze szarym, nawierzchnię chodników i dojść z koski betonowej 10x20x6 cm w kolorze szarym. Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233140-0 – roboty drogowe

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest  do wskazania w swojej ofercie części zamówienia(zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający, oświadcza że prowadzone prace będą na terenie funkcjonującego szpitala i wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym i Inspektorem Nadzoru ustala zakres prac i wyłączenie z użytkowania ustalonych wspólnie odcinków dróg i zakresu robót

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

7.6.Ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych materiałów i urządzeń technicznych czy producentów w załączonym przedmiarze służy wyłącznie określeniu standardu, jaki Zamawiający przyjął dla realizacji powyższego zadania.

7.7.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań, materiałów i urządzeń technicznych o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały , produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że materiały użyte do realizacji zamówienia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

7.8.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
w szczególności: Prawa budowlanego, przepisami BHP oraz warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i normami.

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany przez zamawiającego do 31 grudnia 2016 r

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.  nie podlegają wykluczeniu

1.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę nie niższą niż 200 000zł, słownie: dwieście tysięcy złotych . Ocena spełnienia warunku udziału w postepowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu dróg i chodników w zakresie objętym przedmiotem zamówienia( wykonane nawierzchni z kostki brukowej ulic, dróg placów, chodników, dojść itp. na kwotę o wartości  powyżej 50 000zł). Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy wykonawca spełnia warunek.

-Zamawiający wymaga, aby wykonawca dołączył wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi(kierownik budowy –doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi min.5 lat, posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) . Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy wykonawca spełnia warunek

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.2 winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku.

 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

 1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku  do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  SIWZ
 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w  SIWZ.
 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1.   W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca przedłoży:

a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.2.   W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 wykonawca przedłoży:

a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

5.3.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca przedłoży:

a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 oraz 5.2 niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 1. Dokument, o których mowa w pkt 7 lit. b niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 9 stosuje się.

10.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

11.  W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa pkt. 5 i 7, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

12.  Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie, sprzecznie z treścią SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem pkt 13 i 14

13.  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1,oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mino ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14.  Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mino ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

 

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 60%
2 okres gwarancji i rękojmi 10%
3 Termin wykonania 30%

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-10-28 do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, Sekretariat Dyrektora/ Prezesa zarządu

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-10-28, o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. , Sokołówka 1,  62-840 Koźminek, Sekretariat Dyrektora/Prezesa Zarządu

 

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie prowadzi aukcji elektronicznej

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia:   323550 -2016 Data zamieszczenia:   13.10. 2016

 

z upoważnienia Kierownika Zamawiającego – Nawrocki Bogdan

 

Załączniki: Kliknij aby pobrać plik (ZIP)