[2017] Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Sokołówka, z dnia 11.09.2017r., Numer sprawy: WZOP 2/K/2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce sp. z o. o.
Sokołówka 1,62-840 Koźminek, tel.62 7637215, 627637013, fax.627637216
Adres strony internetowej zakładu www.sokolowka.pl, adres e-mail do kontaktu , info@sokolowka.pl
godziny pracy: 7.30 – 15.00
Pracownicy upoważnieni do kontaktu :
– w sprawach merytorycznych – Dyrektor ds. Lecznictwa lek. Ewa Kudlińska
– Prezes Zarządu Spółki -Janina Kubiak
– w sprawach formalnych – dział kadr – Urszula Tomaska

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja postępowania konkursowego:
Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać Warunki konkursu w siedzibie udzielającego zamówienie ( dział kadr) w godzinach pracy lub ze strony internetowej zakładu www.sokolowka.pl
Na wniosek oferenta materiały konkursowe można otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujące wszystkie medyczne komórki organizacyjne zakładu
Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy odbywać się będą :
1. We wszystkie dni tygodnia w godzinach pomiędzy 7.00 a 21.00
a) minimalna ilość godzin w miesiącu jest zmienna i wynika z liczby dni roboczych w danym miesiącu kalendarzowym po 7 godzin
2. W dni robocze (dyżur lekarski 16godzin 25 min.) od godz. 15.05 do 7:30 dnia następnego
3. W soboty, niedziele i święta (dyżur lekarski 24 godzinny) od godz. 7:30 do godz. 7:30 dnia następnego

IV. Inne istotne informacje:
Wymagania szczegółowe na temat warunków konkursu określono w załączniku „ szczegółowe warunki konkursu”

V. Termin wykonania zamówienia:
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 1 października 2017 r do 31.12.2019 r

VI. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie oferty w wyznaczonym terminie i według zasad określonych w ogłoszeniu.

Oferta powinna zawierać wszystkie załączniki oraz dane wymienione w niniejszych materiałach informacyjnych oraz w formularzu ofertowym.
Ofertę należy przygotować na piśmie w sposób czytelny w języku polskim, dokumenty podpisane przez osoby upoważnione, kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę :
1. Oferowana cena – stawka za 1 godzinę pracy –cena brutto 80%
2. Doświadczenie i posiadanie specjalizacji- 20%
Komisja dokona wyboru najkorzystniejszych ofert w czasie posiedzenia zamkniętego.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2017-09-27 do godz.10.00 w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek-Sekretariat Prezesa Zarządu spółki w budynku administracyjnym, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Oferta powinna być umieszczona w kopercie zamkniętej, zaklejonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do dnia otwarcia oraz oznakowanej następująco: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, opisana hasłem- Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru lekarskiego – nie otwierać przed 27.09.2017 przed godz. 10.30 ( z pieczątką oferenta )
Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odesłane bez otwierania

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-09-27, o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, dział administracyjny- jawnie, oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert
1. Oferty zostaną otwarte przez komisję i opisane w protokole, podając nazwę oferenta i ceny. Kolejne czynności prowadzone będą w części niejawnej posiedzenia komisji.
2. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w warunkach udziału w konkursie będą odrzucone

X. Termin związania ofertą
Oferent/Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

XI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Wyniku konkursu zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w budynku administracji oraz na stronie internetowej zamawiającego a także zostaną przesłane każdemu uczestnikowi postępowania konkursowego. Oferenci mają prawo do składania skarg i protestów dotyczących przebiegu konkursu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015 poz.618 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
( Dz.U. z 2015 r poz. 581 z późn. zm. ).Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Załączniki: Kliknij aby pobrać plik (ZIP)