[2017] Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne [oferty do 2018-02-05]

Sokołówka, z dnia 8.01.2018r

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce poprzez pełnienie dyżuru lekarskiego. Numer sprawy: WZOP 1/K/2018

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce sp. z o. o.

Sokołówka 1,62-840 Koźminek, tel.62 7637215, 627637013, fax.627637216

Adres strony internetowej zakładu www.sokolowka.pl, adres e-mail do kontaktu ,  info@sokolowka.pl

godziny pracy: 7.30 – 15.00

Pracownicy upoważnieni do kontaktu :

 • w sprawach merytorycznych – Dyrektor ds. Lecznictwa  Ewa Kudlińska
 • Prezes Zarządu Spółki -Janina Kubiak
 • w sprawach formalnych – dział kadr –  Urszula Tomaska
 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja postępowania konkursowego:

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać Warunki konkursu w siedzibie udzielającego zamówienie ( dział administracyjny) w godzinach pracy lub ze strony internetowej zakładu www.sokolowka.pl 

Na wniosek oferenta  materiały konkursowe  można  otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujące wszystkie medyczne komórki organizacyjne zakładu

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy odbywać się będą :

 1. W dni robocze (dyżur lekarski 16godzin 25 min.) od godz. 15.05 do 7:30 dnia następnego
 2. W soboty, niedziele i święta (dyżur lekarski 24 godzinny) od godz. 7:30 do godz. 7:30 dnia następnego
 1. Inne istotne informacje:

 Wymagania szczegółowe na temat warunków konkursu określono w załączniku „ szczegółowe warunki konkursu”

 1. Termin wykonania zamówienia:

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 16 lutego 2018 r do 15.02.2019 r.

 1. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie oferty w wyznaczonym terminie i według zasad określonych w ogłoszeniu. Oferta powinna zawierać wszystkie załączniki oraz dane wymienione w niniejszych materiałach informacyjnych oraz w formularzu ofertowym.

Ofertę należy przygotować na piśmie w sposób czytelny w języku polskim, dokumenty podpisane przez osoby upoważnione, kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę :

 1. Oferowana cena – stawka za 1 godzinę pracy –cena brutto 80%
 2. Doświadczenie i posiadanie specjalizacji – 20%

Komisja dokona wyboru najkorzystniejszych ofert w czasie posiedzenia zamkniętego.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-02-05 do godz.10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek-Sekretariat Prezesa Zarządu spółki w budynku administracyjnym, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Oferta powinna być umieszczona w kopercie zamkniętej, zaklejonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do dnia otwarcia oraz oznakowanej następująco: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówka 1, 62-840 Koźminek ,opisana hasłem- Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych pełnienia dyżuru lekarskiego – nie otwierać przed  05.02.2018 przed godz. 10.30  ( z pieczątką oferenta )

Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odesłane bez otwierania

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-02-05 o godz. 10.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, dział administracyjny- jawnie, oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert

 1. Oferty zostaną otwarte przez komisję i opisane w protokole, podając nazwę oferenta i ceny. Kolejne czynności prowadzone będą w części niejawnej posiedzenia komisji.
 2. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w warunkach udziału w konkursie będą odrzucone
 1. Termin związania ofertą

Oferent/Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Wyniku konkursu zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w budynku administracji oraz na stronie internetowej zamawiającego a także zostaną przesłane każdemu uczestnikowi postępowania konkursowego. Oferenci mają prawo do składania skarg i protestów dotyczących przebiegu konkursu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016 poz.1638 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016 r poz. 1793). Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Załączniki: pobierz