[2016] Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o planowanym zakupie/wykonaniu usługi pralniczej

Sokołówka, z dnia 24.05.2016r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrekcja zakładu informuje o wyborze  oferty w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ) zgodnie z  art. 4 pkt.8 realizowanego w formie zapytania ofertowego- zamówienie poniżej kwoty 30 000 EURO  dotyczące wykonania usługi: „Prania bielizny szpitalnej” została wybrana oferta, którą przedstawił Wykonawca:

„Medix Inwest”  Sp. z o.o. ul. Majkowska 13 A, 62-800 Kalisz

Cena brutto : 43340,00 zł

Załączniki:

  1. Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 23.05. 2016 r (ZP12)
  2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP21)

Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zamieścił niniejsze informacje  o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesłał zawiadomienie do Wykonawcy

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

 


 

Sokołówka z dnia 2016-05-12

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o planowanym zakupie/wykonaniu usługi pralniczej

 

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Sp. z o.o.  Sokołówka 1,62-840 Koźminek tel. (062) 7637013, 7637215, fax (062) 7637216, woj. wielkopolskie, www.sokolowka.pl, NIP: 9680974354, REGON: 000916897

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r  poz.2164 z późn. zm.) określonego w art.4 pkt.8  oraz w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny(Dz. U. 2016 poz.380 ze zm.)  na usługę: PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ

Termin realizacji zamówienia: (wymagany) 12 miesięcy od podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz.7.30-15.00 w dziale administracyjnym lub otrzymać za pośrednictwem poczty a także pobrać ze strony zakładu www.sokolowka.pl

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną  „ Oferta na usługę prania bielizny szpitalnej „ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w dziale administracyjnym.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  Bogdan Nawrocki,  Tadeusz Stasiak w godz. 7.30 – 15.00.

Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2016 r o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dziale administracyjnym

w dniu 23 maja 2016 r o godz. 12.30

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Kryteria wyboru i ich znaczenia:

Cena (brutto) – 100%

W prowadzonym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w  SIWZ metodą : spełnia/nie spełnia. Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia dokumentów wymienionych w SIWZ.

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu; Bogdan Nawrocki

 

Załączniki: Kliknij aby pobrać plik (ZIP)