[2016] Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o planowanym zakupie/dostawie mięsa i jego przetworów

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o planowanym zakupie/dostawie mięsa i jego przetworów

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Sp. z o.o.  Sokołówka 1,62-840 Koźminek tel. (062) 7637013, 7637215, fax (062) 7637216, woj. wielkopolskie, www.sokolowka.pl, NIP: 9680974354, REGON: 000916897

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r  poz.2164 z późn. zm.) określonego w art.4 pkt.8  oraz w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny(Dz. U. 2016 poz.380 ze zm.)  na dostawę: MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW

Termin realizacji zamówienia: (wymagany) 12 miesięcy od podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz.7.30-15.00 w dziale administracyjnym lub otrzymać za pośrednictwem poczty a także pobrać ze strony zakładu www.sokolowka.pl

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną  „ Oferta na dostawę mięsa i jego przetworów „ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w dziale administracyjnym.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  Bogdan Nawrocki,  Tadeusz Stasiak w godz. 7.30 – 15.00.

Termin składania ofert upływa dnia 8 czerwca 2016 r o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dziale administracyjnym w dniu 8 czerwca 2016 r o godz. 12.30

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Kryteria wyboru i ich znaczenia: Cena (brutto) – 100%

W prowadzonym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w  SIWZ metodą : spełnia/nie spełnia. Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia dokumentów wymienionych w SIWZ.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

 

Załączniki: Kliknij aby pobrać plik (ZIP)