[2019] Dostawa leków [oferty do 2019-06-10]

Sokołówka, z dnia 2019-06-13. Nr sprawy: ZP 1/2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz.1986 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na realizowane zadanie: „ Dostawa leków”, (ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2019 r pod  numerem 551849-N-2019 oraz w zakładzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl, wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia…

 

Załącznik: pobierz

 


Sokołówka, z dnia 2019-06-10. Nr sprawy: ZP 1/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 4

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na ” Dostawę leków” – ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych  z dnia 24.05.2019 r pod numerem 551849-N-2019 oraz w siedzibie zamawiającego – tablica ogłoszeń oraz na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 10.06.2019  o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego komisja przetargowa ds. przetargów WZOP sp. z o.o.  zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r poz.1986 ze zm.) nastąpiło otwarcie ofert na ww postępowanie.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 10.06.2019 r do godz. 10.00  złożono 2 oferty. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert  podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 235 000,00 zł .Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, nazwy firm i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, termin dostawy, termin płatności na załączonym druku z otwarcia ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Z upoważnienia Prezesa Zarządu; Bogdan Nawrocki

 

Załącznik: pobierz

 


Sokołówka, z dnia 2019-05-31. Nr sprawy:  ZP 1/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 3

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dostawę leków” Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 31.05.2019r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zm.)

 

Załącznik: pobierz

 


Sokołówka, z dnia 2019-05-31. Nr sprawy:  ZP 1/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 2

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na : „Dostawę leków” Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 29.05.2019r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zm.)

 

Załącznik: pobierz

 


Sokołówka, z dnia 2019-05-30. Nr sprawy:  ZP 1/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dostawę leków” Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 29.05.2019r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zm.)

 

Załącznik: pobierz

 


Sokołówka, z dnia 2019-05-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP 1/2019

Nazwa zadania: Dostawa leków

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia: 551849-N-2019 z dnia 24.05.2019r. Data zamieszczenia: 24.05.2019 r

 

Ogłoszenie o zamówieniu: pobierz

Załączniki: pobierz