[2016] Dostawa leków

Nr sprawy: 1/2016, Sokołówka, dnia 26.04.2016r

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. , Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, działając zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ) zwanej dalej „ustawą  Pzp”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na : „Dostawę leków”, (ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień  Publicznych w dniu 6.04.2016 r pod numerem 79160-2016 oraz w zakładzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl ,wybrano ofertę, którą przedstawił Wykonawca:

Konsorcjum PGF Urtica Sp. z o.o. LIDER ,ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Cena brutto : 162190,39 zł, słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 39/100. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonych w SIWZ (cena-waga 90%, termin dostawy-waga 10%) łączna liczba punków 100 pkt.

 

Załączniki:

 1. Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 22.04. 2016 r (ZP12)
 2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP21)

Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zamieścił niniejsze informacje o wyborze oferty na stronie internetowej zakładu, w miejscu publicznie dostępnym ( tablica ogłoszeń )oraz przesłał zawiadomienie do każdego z Wykonawców  na podany nr faxu, za pośrednictwem poczty elektronicznej  oraz pisemnie  pocztą.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy są określone w Dziale VI „ środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. Zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1a ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1

z upoważnienia Prezesa Zarządu/Bogdan Nawrocki

 

 

Nr sprawy: WZOP 1/2016. Sokołówka, z dnia 13.04.2016

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :” Dostawę leków ”

 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 12.04.2016 w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły zapytania od Wykonawców.

 

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164)

 

Treść zapytania:

Dotyczy postępowania przetargowego na : Dostawę leków

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o odpowiedź na następujące pytania

 • Poz. 43 Carbo Medicinalis 300 mg x 20 tabl – koniec produkcji ; czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Carbo Activ 200 mg x 20 kaps. w ilości 40 op.

Odpowiedź zamawiającego: Tak, wyrażamy zgodę na wycenę preparatu Carbo Activ 200 mg x 20 kaps

 • Poz. 71 Dermazin 1% krem 10 mg – koniec produkcji – czy należy wycenić podając ostatnią cenę czy nie należy wyceniać wcale.

Odpowiedź zamawiającego: Tak prosimy o wycenę podając ostatnią cenę zakupu z odpowiednią adnotacją

 • Poz. 152 Metronidazol 1% 10 mg/g, krem – koniec produkcji ; czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci żelu ?.

Odpowiedź zamawiającego: tak wyrażamy zgodę na wycenę preparatu w postaci żelu

 • Poz. 170 Nitrendypina 20 mg, tabl – 60 szt. – nie podano ilości op. czy nie należy wyceniać danej pozycji? Ew. prosimy o podanie ilości opakowań.

Odpowiedź zamawiającego : do wyceny przyjąć 3 op.

 • Poz. 51, 52  Clexane 60mg/0,6ml; Clexane 40 mg/04ml – czy w związku z ograniczeniami  w zakupie preparatu Clexane  Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę leku na równoważne heparyny drobnocząsteczkowe pod nazwą  Fragmin  .

Odpowiedź zamawiającego : do wyceny można przyjąć Fragmin- 5000j.m./0,2 ml x10 amp.strzyk. i 7500j.m/0,3ml x 10 amp.strzyk. w ilościach podanych w formularzu cenowym

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

 

Nr sprawy: WZOP 1/2016. Sokołówka, z dnia 11.04.2016

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na :” Dostawę leków ”

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 8.04.2016  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164)

 

Treść zapytania:

W związku z ogłoszeniem postępowania Znak:  1 / 2016 zapytujemy:

 1. Przebieg postępowania oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie oferty przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych, jak również ze względu, na jakość oferowanych produktów.

Każdy glukometr oraz pasek testowy do danego glukometru stanowią system zamknięty – zdefiniowanie w SWiZ przez Zamawiającego z nazwy paski  w pozycjach 235,236 oraz w 237  w sposób rażący naruszają zasady zdrowej konkurencji określając z nazwy własnej przedmiot zamówienia.

Obecne warunki graniczne SIWZ są zaprzeczeniem samej idei organizowania przetargu publicznego. Oczywistym jest fakt, iż określając przedmiot zamówienia Zamawiający opiera się na własnym doświadczeniu i preferencjach, ale powinien także zrobić rozeznanie rynku i dostępnych rozwiązań alternatywnych, konkurencyjnych i nowocześniejszych.

Uważamy, że taki zapis zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 16 maja 2008r. sygn. akt. KIO/UZP/423/08 narusza zapis art. 29 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych. Według tego zapisu treść zamówienia powinna być zapisana jednoznacznie i jasno oraz nie wskazywać na dostawcę przedmiotu zamówienia.

Czy z uwagi na powyższe oraz wyrażając poszanowanie dla zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 PZP) oraz zakazu opisu przedmiotu w sposób ograniczający uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy PZP) – Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny w pozycjach 235,236 oraz w 237   paski testowe wraz z bezpłatnym przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów posiadających szerszy zakres parametrów w porównaniu do systemu wymienionych z nazwy?

Odpowiedź zamawiającego: tak

Pozwoli to Zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej, co będzie zgodne z Prawem Zamówień Publicznych oraz nie ograniczy się tylko i wyłącznie do jednej firmy.

Charakterystyka systemu proponowanych glukometrów:

 1. Funkcja automatycznego kodowania pasków wykluczająca klucze, chipy kodowe oraz ręczne sprawdzanei poprawności wyświetlonego kodu z opakowanai pasków na glukometrze , a tym samym redukująca możliwość błędnego kodowania przez personel
 2. Czas pomiaru 7 sekund
 3. Zakres pomiarowy 20-600 mg/dl,
 4. Wielkość próbki krwi 0,7 µl,
 5. Zakres temperatury przechowywania pasków min 4 – min 40C°,
 6. Zakres hematokrytu 20-60%,
 7. Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST),
 8. Paski pakowane po 50 sztuk – opakowanie jednostkowe, ważne aż do 6 miesięcy po otwarciu każdej fiolki indywidulanie
 9. Wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD), co daje maksymalną minimalizacje zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197: 2013 oraz 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a.
 10. Automatyczny wyrzut paska – pozwala na bezdotykowe usunięcie zużytego paska pomiarowego unikając kontaktu z rękami personelu ograniczamy do minimum ewentualne ryzyko epidemiologiczne

Prosimy o podanie ilości niezbędnych glukometrów, dla których zapewniamy bezpłatne przeszkolenie personelu i pełen serwis.

Odpowiedź zamawiającego: 6 szt.

Liczymy, że Zamawiający odniesie się z należytą uwagą do wyżej przedstawionych argumentów. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a także inne obowiązujące akty prawne definiują katalog instrumentów prawnych, dzięki którym wykonawcy mają możliwość kontrolowania legalności postępowania zamawiających.

 

Oraz zapytujemy o:

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby po podpisaniu umowy przetargowej przeprowadzić szkolenie całego personelu pielęgniarskiego z obsługi sprzętu oraz z przeprowadzania prawidłowej walidacji ( element istotny w obsłudze glukoemtru jeśli Szpital jest jednostką akredytowaną)?

Odpowiedź zamawiającego: tak

 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 235,236,237  paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzek całej szerokości paska?  Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie, że komora zasysająca znajduje się z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania kropli krwi z pasywnej części paska i może spowodować zużycie większej ilości pasków testowych przez szpital.

Odpowiedź zamawiającego: tak

 1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi glukometru oraz pasków testowych w języku polskim, potwierdzających wszystkie parametry wymagane w SIWZ?.

Odpowiedź zamawiającego: tak

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby dla pasków w  pozycjach 235, 236 oraz w 237 zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta i aby te płyny kontrolne były dostarczone na życzenie Zamawiającego?

Odpowiedź zamawiającego: tak

 1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

Odpowiedź zamawiającego: tak

 1. Czy szpital wymaga jednego rodzaju pasków testowych współpracujących z więcej niż jednym modelem glukometrów, to jest glukometrami zasilanymi bateriami i glukometrami posiadającymi wbudowane własne źródło zasilania w postaci akumulatora ładowanego z sieci 230V?

Odpowiedz zamawiającego: nie, do każdego rodzaju glukometrów oddzielne paski , zasilanie glukometrów bateryjne

 1. Czy szpital wymaga aby środek absorbujący wilgoć wewnątrz fiolki pasków testowych był w postaci stałej a nie w formie granulek? Zapobiega to rozsypaniu, wchłonięciu środka przez osobę trzecią.

Odpowiedź zamawiającego: nie

 1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne?

Odpowiedź zamawiającego: tak

 1. Czy szpital wymaga aby temperatura przechowywania pasków testowych była od min 4 ˚C do min 40 ˚C?

Odpowiedź zamawiającego: nie, wg zaleceń producenta

 1. Czy Zamawiający dopuści w  pozycjach 235,236,237  paski testowe, które zawierają enzym GDH-FAD (interferujący z galaktozą i laktozą)?

Odpowiedź zamawiającego : tak

 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 235,236,237     paski testowe, które zawierają enzym GDH-NAD (interferujący z ksylozą i mannozą)?

Odpowiedź zamawiającego : tak

 1. Czy Zamawiający wymaga   aby w pozycjach 235,236,237  paski posiadały kapilarę zasysającą znajdującą się na szczycie paska testowego?

Odpowiedź zamawiającego: nie

 1. Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe w pozycjach 235,236,237     były ważne do 6 miesięcy po otwarciu każdej fiolki pasków z osobna. Dzięki wysokiej stabilności enzymu zawartego w Naszych paskach możliwe jest wielokrotne otwieranie fiolki przez Personel medyczny, a tym samy wydłuża się czas eksploatacji jednej fiolki z zachowaniem dokładności pomiaru zgodnego z nową norma ISO 15 197:2013

Odpowiedź zamawiającego: tak

 1. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 48 w poz. 1   aby temperatura przechowywania pasków testowych od min 4 ˚C do min 40 ˚C?

Odpowiedź zamawiającego: nie dotyczy – nie wydzielaliśmy pakietów

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

 

Nr sprawy: WZOP 1/2016. Sokołówka, z dnia 11.04.2016

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na :” Dostawę leków ”

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 7.04.2016 w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły zapytania od Wykonawców.

 

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164)

 

Treść zapytania:

 

1.Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 34 (BETALOC ZOK 50, 47,5 mg tabl. x 28 szt.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?

Odpowiedź zamawiającego: Tak, wymagamy rejestracji w leczeniu : nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, nadkomorowych zaburzeń rytmu serca

 

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

 

Sokołówka, z dnia 2016-04-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2016.

Nazwa zadania: dostawa leków

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164) Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o.,Sokołowka 1, 62-840 Koźminek zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o.

Adres zamawiającego: Sokołówka 1

Kod Miejscowość: 62-840 Koźminek

Telefon: 62 7637215

Faks: 62 7637126

adres strony internetowej: www.sokolowka.pl

adres poczty elektronicznej: adm@sokolowka.pladm@sokolowka.pl, info@sokolowka.plinfo@sokolowka.pl

Godziny urzędowania: 7.30-15.00

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.sokolowka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (dział administracji ).Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 10 gr za stronę oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

sukcesywne dostawy leków do zakładu w okresie trwania umowy -12 miesięcy

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

33600000-6 – produkty farmaceutyczne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

posiadają zezwolenie na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej i posiadają zezwolenia na obrót  substancjami psychotropowymi ( art.40 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r o zmianie ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii, oraz niektórych ustaw Dz. U. z 2015 r, poz.875, z późn. zm.)

2)posiadają wiedzę i doświadczenie,  wykażą wykaz wykonanych co najmniej trzech dostaw w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania , odpowiadającym wartością postępowania przetargowego i na dowód tego  załączą stosowne referencje

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dostawa leków 2 razy w m-cu transportem wykonawcy( plus dostawy tzw. pilne-nadzwyczajne)

4)są w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ( polisa OC w zakresie prowadzonej działalności lub inny dokument potwierdzający ten fakt)

 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 90%
2 temin dostawy 10%

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-04-22 do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, Sekretariat Dyrektora/ Prezesa Zarządu Spółki

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-04-22, o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. , Sokołówka 1,  62-840 Koźminek, dział administracji

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie prowadzi aukcji elektronicznej

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia: 79160-2016  Data zamieszczenia:   6.04. 2016

 

Z upoważnienia Kierownika Zamawiającego Nawrocki Bogdan

 

Załączniki: Kliknij aby pobrać plik (ZIP)