[2020] Dostawa leków [oferty do 2020-07-06]

Nr sprawy: ZP 1/2020; Sokołówka, z dnia 02.07.2020 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę leków” Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 26.06.2020r  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 poz. 1843 ze zm.)

Treść zapytania:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Formularza cenowego poz. 127 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4×4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4×4,5cm, a rozłożonego 12×12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza sam produkt: gaziki do dezynfekcji nasączone 70-% alkoholem izopropylowym w proponowanych rozmiarach, pakowane po 100 szt. ale nie dopuszcza wydzielenia do osobnego pakietu z uwagi na zamawiane niewielkie ilości oraz ze względu na to, iż  Zamawiający składa zamówienia i otrzymuje dostawy od jednego kontrahenta ( jedna faktura)- oraz zawiera jedną umowę z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą

Z upoważnienia Prezesa Zarządu; Bogdan Nawrocki


Nr sprawy: ZP 1/2020; Sokołówka, z dnia 29.06.2020 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dostawę leków” Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 29.06.2020r.  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 poz. 1843 ze zm.)

Treść zapytania 1:

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

W stosunku do Zamawiającego nie zachodzą przesłanki niewypłacalności oraz  zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe Dz.U.60.535 z późn. zm.

Treść zapytania 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

– cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

– weksla in blanco wraz z deklaracją;

– poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;

– zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na dobrą sytuację finansową Zamawiającego i regulowanie na bieżąco wszystkich zobowiązań, Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie ze swej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu;  Bogdan Nawrocki


Nr sprawy: ZP 1/2020; Sokołówka, dnia 25.06.2020 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę leków”. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołówce informuje, że w dniu 25.06.2020r.  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 poz. 1843 ze zm.)

Treść zapytania:

  1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ZinoDR- zasypka w opakowaniach po 100 gramów – poz.12 formularza cenowego (Alantan zasypka 50 g-10 op)

Odpowiedź zamawiającego:

Tak, wyrażam zgodę na produkt ZinoDR- zasypka w opakowaniu 100 g – w ilości 5 op.( po przeliczeniu)

Z upoważnienia Prezesa Zarządu; Bogdan Nawrocki


Sokołówka, z dnia 2020-06-22 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa leków