[2016] Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap I – parter

Nr sprawy: 3/2016. Sokołówka, z dnia 13.04.2016

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. , Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, działając zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ) zwanej dalej „ustawą  Pzp”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na realizowane zadanie: :

„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego WZOP sp. z o. o w Sokołowce –etap I parter”, (ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień  Publicznych w dniu 18.03.2016 r pod numerem 28384-2016 oraz w zakładzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl wybrano ofertę, którą przedstawił Wykonawca:

„Werbud” Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1a, 62-840 Koźminek

Cena brutto: 282 651,23 zł, słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 23/100. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonych w SIWZ (cena-waga 90%, okres gwarancji-waga 10%) łączna liczba punków 100 pkt.

Załączniki:

 1. Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 4.04. 2016 r (ZP12)
 2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP21)

Z postepowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zamieścił niniejsze informacje o wyborze oferty na stronie internetowej zakładu, w miejscu publicznie dostępnym ( tablica ogłoszeń )oraz przesłał zawiadomienie do każdego z Wykonawców  na podany nr faxu, za pośrednictwem poczty elektronicznej  oraz pisemnie  pocztą.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy są określone w Dziale VI „ środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. Zgodnie z art.94 ust1 pkt.2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

Nr sprawy: WZOP 3/2016, z dnia 31.03.2016

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na ” Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego WZOP sp. z o. o. w Sokołówce –etap I parter”

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 31.03.2016  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164)

 

Treść zapytania: w branży elektrycznej

 

 1. Czy w zakresie inwestycji jest montaż szafy PD2 zgodnie z rys 3/9

Odpowiedź zamawiającego: nie, należy uwzględnić tylko PD1 z wyposażeniem

 

 1. Czy w zakresie inwestycji jest montaż UPS 5.0 KW zgodnie ze schematem TKM rys 3/9

Odpowiedz zamawiającego: nie przewidujemy dostawy i montażu UPS

 

 1. Czy w zakresie inwestycji jest montaż dwóch klimatyzatorów KL1, KL2 zgodnie ze schematem TKM rys 3/9

Odpowiedz Zamawiającego: nie przewidujemy dostawy i montażu klimatyzatorów

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

Nr sprawy: WZOP 3/2016, z dnia 31.03.2016

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na ” Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego WZOP sp. z o. o. w Sokołówce –etap I parter”

 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 29.03.2016  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164)

 

Treść zapytania:

Zapytania do branży sanitarnej. Z uwagi, że Inwestor Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających, uprzejmie proszę o wyjaśnienie n/w nieścisłości w przedmiarze i dokumentacji rys. SO1

 

 1. Uzupełnić przedmiar o brakujący brodzik Lehnen Funktion szt.1 – proszę  wyjaśnić czy jest w kpl. z kabiną natryskową czy tylko brodzik?

Odpowiedź zamawiającego: KNR-W 2-15 0232-02 Brodziki natryskowe Lehnen Funktion. Obmiar : 1kpl. ( bez kabiny natryskowej)

 

 1. Uzupełnić przedmiar o baterię natryskową dla niepełnosprawnych szt.1

Odpowiedź zamawiającego: KNR-W 2-15 0137-09 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm. – 1szt.

 

 1. Uzupełnić przedmiar o uchwyty dla niepełnosprawnych w pom. Nr 1/13 o umywalkowe szt.2 oraz  przy WC  2 szt.?

Kalkulacja własna : Montaż pochwytu uchylnego 60cm w WC i łazience dla niepełnosprawnych .Obmiar 4 kpl

Montaż pochwytu stałego 60 cm w WC i łazience dla niepełnosprawnych.

Obmiar 2 kpl.

Zmienić przedmiar:

Uchwyty dla niepełnosprawnych dotyczące łazienki dla niepełnosprawnych pom. T/4 oraz  sanitariatu 1/13

W poz.33 .Montaż poręczy ściennej dł.70 cm w WC dla niepełnosprawnych przyjąć obmiar : 2 kpl.( zamiast 3 kpl.)

 

 1. Uzupełnić i skorygować ilość umywalek i muszli ustępowych gdyż w rys.S01 występują 2 pomieszczenia; T/4 i 1/13 oznakowane jako dla osób niepełnosprawnych

Odpowiedz zamawiającego: zmienić przedmiar: w poz.19 KNR–W 2-15 0229-05 Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Obmiar 5 szt. ( 2 zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem, 1 zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem , 2 zlewy gospodarcze.

W poz. 24 ustępy z płuczką typu kompakt . Obmiar 4 kpl.

W pom. 1/13 przewidziano ww ustęp typu compakt

W poz. 21 umywalki pojedyncze porcelanowe. Obmiar 4 kpl.

 

 1. Proszę wyjaśnić poz.39 z przedmiaru  dotyczącą zaworu hydrantowego o śr. 50mm i poz. 38 o śr. 25 mm- skoro w rysunku jest tylko jeden hydrant fi 25 mm

Odpowiedz zamawiającego: zmienić przedmiar : W poz. 37 – dotyczy szafki

hydrantowej wnękowej podtynkowej z wężem półsztywnym 30 m

W poz. 39- montaż zaworów hydrantowych – obmiar 0 szt.( nie wyceniać)

 

 1. Wyjaśnić i uzupełnić przedmiar o brakujący zawór pierwszeństwa typu Honeywell VV300/VV100 Dn 32 mm szt.1 występujący w opisie technicznym w pkt.5 Instalacja hydrantowa

Odpowiedź zamawiającego : KNR-215 0409-02 Analogia . Zawór pierwszeństwa VV

300/VV100 dn 32 .Obmiar : 1 szt

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu  Bogdan Nawrocki

 

Nr sprawy: WZOP 3/2016, Sokołówka, z dnia  25.03.2016

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na ” Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego WZOP sp. z o. o. w Sokołówce –etap I parter”

 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 24.03.2016  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły zapytania od Wykonawców. Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164)

 

Treść zapytania:

 1. Przedmiar robót ”farmacja” poz.4.1-gdzie należy wykonać gładzie gipsowe wewnętrzne przy schodach zewnętrznych?

Odpowiedź zamawiającego: poz. 4.1 dotyczy robót uzupełniających, różnych

 

 1. Przedmiar jw. poz. 4.8.- oblicowanie kształtkami klinkierowymi w ilości 114,286 szt.- czy chodzi o ilość sztuk kształtek?

Odpowiedź zamawiającego: poz. 4.8 należy zastąpić pozycją: KNR 2-22 0107/04 (Analogia) Rolki poziome o wysokości cegły ½ cegły. Murowanie z  kształtek klinkierowych OW. Ilość 9,0

 

 1. Przedmiar robót „terapia poz.4.7 –oblicowanie kształtkami klinkierowymi w ilości 121,429 szt.- czy chodzi o ilość sztuk kształtek ?

Odpowiedz zamawiającego: poz. 4.7 należy zastąpić pozycją: KNR 2-22 0107/04 (Analogia) Rolki poziome o wysokości cegły ½ cegły. Murowanie z  kształtek klinkierowych OW. Ilość 8,5 m

 

 1. W przedmiarze ujęto drzwi aluminiowe o symbolach: AL.-1 -2 szt., AL-5 -1 szt. oraz AL 6 -1 szt., natomiast w zestawieniu stolarki brak drzwi o tych symbolach. Prosimy o wyjaśnienie i zamieszczenie zestawienia (rysunków ) tych drzwi

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że część dokumentacyjnego opisu technicznego pod nazwą” Drzwi wewnętrzne” dotyczy drzwi określonych w przedmiarze jako D-11, D-11k, D- 11w i D-9

 

 1. Prosimy o uszczegółowienie  i ujednolicenie ilości drzwi, ponieważ są rozbieżności między przedmiarem a zestawieniem stolarki:

*drzwi D-11 – w zestawieniu 12 szt., w przedmiarze 10 szt.,

*drzwi D-11k- w zestawieniu 9 szt., w przedmiarze 13 szt.,

*drzwi D 11w- w zestawieniu 4 szt., w przedmiarze 4 szt. – ilość zgodna

*drzwi D-9k- w zestawieniu 3 szt., w przedmiarze 4 szt.

Prosimy o podanie ilości drzwi wg poszczególnych typów, które należy przyjąć do wyceny.

 

Odpowiedź zamawiającego na pyt. 4, 5, 6: odpowiedź dotycząca stolarki została udzielona i przedstawiona do wiadomości Wykonawcom w zapytaniu z dnia 23.03.2016 r i odpowiedzi z dnia 24.03.2016 r i załączona do prowadzonego postępowania przetargowego Nr sprawy 3/2016 na stronie internetowej zakładu.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wycenę należy sporządzić tylko w oparciu o załączony w dokumentach przetargowych przedmiar robót- 3 przedmiary („administracja”, „terapia”, „farmacja”)

Odpowiedź zamawiającego: tak, potwierdzamy wycenę należy sporządzić o załączone  3 przedmiary robót

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

Nr sprawy: WZOP 3/2016, Sokołówka, z dnia  24.03.2016

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na ” Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego WZOP sp. z o. o. w Sokołówce – etap I parter”

 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce informuje, że w dniu 23.03.2016  w związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły zapytania od Wykonawców. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 poz. 2164.)

 

Treść zapytania:

1.Rysunek A3 “ Zestawienie stolarki  “ jest sprzeczny ilościowo z przedmiarem robót budowlanych . Czy mamy brać pod uwagę ilości z przedmiaru robót , czy wycenić ilości z rysunku A 3 „ Zestawienie stolarki „

 1. Brak w „ Przedmiar robót „ drzwi aluminiowych : BL2,Al2,AL3,AL7,AL8 , zgodnie z rys A 3 „ Zestawienie stolarki „
 2. Brak w „ Przedmiar robót „ drzwi : DP 4 EI , DP 11 EI , D9M EI , zgodnie z rys A3 „ Zestawienie stolarki „
 3. Proszę o naniesienie poprawki , czy też wstawienie nowego przedmiaru robót .

Odpowiedz Zamawiającego:

W załączeniu przedstawiamy aktualne zestawienie stolarki zgodne z przedmiarem robót i zakresem robót budowlanych do wykonania w ramach postępowania przetargowego jaki jest do realizacji w „etapie I parter”

 

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Bogdan Nawrocki

 

Załącznik (zestawienie stolarki): Kliknij aby pobrać plik (ZIP)

 

Sokołówka, z dnia 18.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2016. Nazwa zadania: .„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego WZOP Sp. z o. o. w Sokołówce – etap I parter”

Działając na podstawie art. 40 ust.1  Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz.2164 . ) Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołówce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego               Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o.

Adres zamawiającego                Sokołówka 1

Kod Miejscowość                         62-840 Koźminek

Telefon:                                       62 7637215

Faks:                                           62 7637216

adres strony internetowej            www.sokolowka.pl

adres poczty elektronicznej        info@sokolowka.plinfo@sokolowka.pl, adm@sokolowka.pladm@sokolowka.pl

Godziny urzędowania:                7.30-15.00

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej zakładu www.sokolowka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (dział administracji ).Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 10 gr za stronę co stanowi pokrycie kosztów druku oraz pokrycie kosztów  przekazania.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 1. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania p.n.

.„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego WZOP Sp. z o. o. w Sokołówce- etap I parter” na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będącej w posiadaniu  Zamawiającego, a w szczególności:

– przebudowę części istniejącego budynku w kondygnacji parteru w której projektuje się dział farmacji szpitalnej z wydzielonym wejściem zewnętrznym, dział terapii zajęciowej, pomieszczenia administracyjno-biurowe

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z dyspozycją art.30 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca ,który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

W trakcie przygotowania oferty Wykonawca winien wyjaśnić wszelkie niejasności ujawnione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w trybie art. 38 ustawy Pzp

 1. Zamawiający wymaga wykonanie zamówienia w systemie Generalnego Wykonawcy a jeżeli niektóre prace będą wykonywane przez inne podmioty Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcy
 2. Z ramienia Zamawiającego nadzór będzie prowadzony przez Inwestprojekt Kalisz,
 3. Aleja Wolności 17  , tel.627573929

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV dla przedmiotu zamówienia:

45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262311-4   Betonowanie konstrukcji

45320000-6   Roboty izolacyjne

45262500-6   Roboty murarskie i murowe

45410000-4   Tynkowanie

45442100-8   Roboty malarskie

45432100-5   Kładzenie i wykładanie podłóg

45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432210-9   Wykładanie ścian

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

3 miesiące od dnia podpisania umowy

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

 1.    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; prowadzenia działalności w

zakresie objętym przedmiotem zamówienia- warunek zostanie uznany za spełniony

jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia w trybie art.22 ust.1 ustawy Pzp

 

 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż : zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

– co najmniej trzy roboty budowlane o wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto każda, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku, remoncie pomieszczeń z instalacjami a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego  zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie)

 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż :

Dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 1. a)              co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót
 2. b)              co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót – posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, CO i wentylacyjnych oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenia na stanowisku kierownika robót,
 3. c)              co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót – posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenia na stanowisku kierownika robót.

(w przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców o  udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał)

 1. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż:

1)         Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 (pięćset tysięcy ) PLN,

2) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 (pięćset tysięcy) PLN.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).

3.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP.

4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium

 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).

W  zależności   od  wyboru  Wykonawcy,  wadium   może   być  wniesione  w jednej   lub  kilku następujących formach:

1)        pieniądzu;

2)            poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)        gwarancjach bankowych;

4)        gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)            poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

2.Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank BOŚ  Nr konta 49 1540 1173 2117 4004 4679 0001

w tytule przelewu należy wpisać „ wadium w postępowaniu WZOP 3/2016-przetarg

na „ Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego WZOP Sp. z o. o. w Sokołówce –  etap I parter”

Pożądane jest złożenie w ofercie  oryginału  lub  potwierdzonej  przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu.

2)    Wadium składane w formie innej, niż pieniężna, należy załączyć w oryginale, który nie jest trwale związany z ofertą, ewentualnie w ofercie umieścić dodatkowo kserokopie dokumentu.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za

skuteczne tylko  wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 90%
2. Okres gwarancji 10%
 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-04-04 do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego- sekretariat Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. , Sokołówka 1, 62-840 Koźminek

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-04-04, o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego w dziale administracji Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z. o. o. , Sokołówka 1,  62-840 Koźminek

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie prowadzi aukcji elektronicznej

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

NR ogłoszenia:  28385-2016 ;   Data zamieszczenia:     18.03. 2016

 

z upoważnienia Kierownika Zamawiającego Nawrocki Bogdan

 

Załączniki: Kliknij aby pobrać plik (ZIP)18